DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • „Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” realizowana w ramach Projektu pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”

  Zamawiający: Miasto Zielona Góra – Miejski Zakład Komunikacji
  Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę,
  • rozbiórka (wyburzenie) obiektów budowlanych, sieci, instalacji zakładowych oraz placów utwardzonych,
  • dostawa i montaż (wraz z niezbędnymi podłączeniami do infrastruktury) niezbędnych budowlanych obiektów tymczasowych (wraz z wyposażeniem), pozwalających na zapewnienie ciągłości pracy Zajezdni np. hala namiotowa na potrzeby myjni tymczasowej,
  • budowa zadaszenia placu postojowego (wiaty) na tabor autobusowy MZK – pow. 8 900 m2,
  • budowa hali obsługi MZK – kubatura 13 222 m3,
  • remont i przebudowa budynku administracyjnego wraz z budową konstrukcji i montażem dźwigu osobowego,
  • remont i przebudowa budynku stacji paliw wraz z adaptacją obiektu na potrzeby Zamawiającego,
  • wyposażenie obiektów budowlanych w urządzenia technologiczne oraz w sprzęt ruchomy i stały,
  • przebudowa sieci zewnętrznych,
  • utwardzenie terenu – pow. 23 020 m2.
 • Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska

  Wykonawca: Miasto Zielona Góra
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe,
  • roboty ziemne (wykopy, zasypki),
  • badania geotechniczne z zagęszczenia gruntu dna wykopu,
  • podłoża betonowe z chudego betonu,
  • izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów,
  • szalowanie fundamentów,
  • zbrojenie fundamentów,
  • betonowanie fundamentów,
  • wykonanie ścieżek parkowe,
  • wykonanie małej architektury,
  • wykonanie pomostów drewnianych,
  • renowacja muru kamiennego,
  • wycinki drzew i nowe nasadzenia,
  • wykonanie trawników,
  • pogłębienie istniejącego stawu,
  • obiekty melioracyjne
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Smardów-1

  Wykonawca: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • budowa drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni grubości 30cm po zagęszczeniu z kruszywa naturalnego, łamanego,
  • budowa placu,
  • ułożenie geomembrany PEHD wraz ze zgrzaniem połączeń grubości 1,5mm,
  • ułożenie podsypki piaskowej,
  • ułożenie płyt drogowych,
  • obsługa terenu wiertni podczas realizacji zadania geologicznego,
  • roboty rozbiórkowe i rekultywacyjne.
 • Projekt i budowa odcinka drogi S-6 na odcinku Węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – Węzeł „Kołobrzeg Zachodni” (z węzłem)

  Inwestor: POLAQUA Sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu,
  • wykopy z załadowaniem urobku na samochody samowyładowcze,
  • budowa nasypów,
  • wymiana gruntu,
  • stabilizacja chemiczna.
 • Budowa zajezdni autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy rondzie Województwa Lubuskiego w Nowej Soli oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

  Wykonawca: Gmina Nowa Sól
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • budowa budynku administracyjno – biurowego,
  • budowa budynku stacji obsługi autobusów,
  • budowa budynku stacji paliw,
  • budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej, wewnętrznych dróg manewrowych, miejsc postojowych,
  • ogrodzenie terenu zajezdni systemowymi panelami kratowymi,
  • wycinka drzew oraz wykonanie trawników i nasadzeń zieleni średniowysokiej ozdobnej,
  • wykonanie zadaszenia miejsc postojowych dla motocykli i skuterów, totemu reklamowego,
  • wykonanie przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej, instalacji zraszania trawników,
  • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z pompownią, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z pompownią, osadnikiem, separatorem, instalacją odzysku wody deszczowej,
  • wykonanie zewnętrznej instalacji ogrzewczej i c.w.u., zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza, zewnętrznej instalacji gazu,
  • wykonanie sieci, przyłącza oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia,
  • wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,
  • wykonanie zewnętrznej instalacji teletechnicznej i telekomunikacyjnej,
  • wykonanie zbiornika wód deszczowych oraz kanału odwadniającego 
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy