DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – budowa kwatery balastru nr 2 oraz przebudowa systemu sieci ściekowych w obrębie Kompleksu utylizacji odpadów przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy.

  Inwestor: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
  Generalny Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  Roboty budowlane polegające na budowie nowej kwatery balastru nr 2:

  • Ukształtowanie powierzchni pod nową kwaterę,
  • Ułożenie ekranu uszczelniającego,
  • Ułożenie systemu drenażu odprowadzającego ścieki z przepompownią,
  • Ułożenie drogi przeciwpożarowej wokół kwatery nr 1 obecnie eksploatowanej oraz w obrębie projektowanej kwatery nr 2,
  • Budowa przepompowni i montaż ogrodzenia terenu do niej przylegającego,
  • Transport mas ziemnych (urobku) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  Roboty polegające na przebudowie sieci ściekowych składowiska odpadów:

  • Przebudowa sieci i zagospodarowanie wód odciekowych,
  •  Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  • Przebudowa kanalizacji deszczowej.

  Termin realizacji:  06.06.2012 – 19.02.2013
  Wartość:  7.632.686,33 zł

  więcej
 • Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy

  Inwestor: Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
  Generalny Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  Obiekty budowlane z wyposażeniem technologicznym:

  - kwatera składowania
  - kontener socjalny
  - wiata z agregatem prądotwórczym
  - waga samochodowa- brodzik dezynfekcyjny
  - obiekty pomocnicze - zbiorniki
  - zbiornik retencyjny wód deszczowych
  - zbiornik p.poż. wraz ze studnią czerpalną i spustową
  - zbiornik na odcieki (ziemny) wraz z pompownią odcieków i studniamiczerpalnymi a i b

  Międzyobiektowe sieci i urządzenia elektryczne oraz AKPiA

  - Instalacje elektryczne zewnętrzne (oświetlenie terenu, zasilanie zaprojektowanych obiektów)
  - Instalacje zasilania urządzeń technolog.z rozdzielniami
  - Instalacje i wyposażenie AKPiA
  - Instalacje oświetlenia
  - Sieci i kanały słaboprądowe (w tym zewnętrzne kable sterownicze, światłowodowe, teletechniczne, alarmowe itp.)
  - Budowa rozdzielni RR przy agregatach 

  Sieci zewnętrzne i międzyobiektowe

  - Sieć wodociągowa do zraszania składowiska wraz z punktami czerpalnymi
  - Sieci i urzadzenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wraz ze zbiornikiem bezodpływowym ścieków sanitarnych i separatorem ropopochodnych

  Zagospodarowanie terenu, zieleń, ogrodzenie i mała architektura

  - Drogi, parkingi, place i chodniki na terenie obiektu wraz z wyjazdem na drogę publiczną (gminną)
  - Uporządkowanie placu budowy (w tym koszty wyburzeń i ukształtowania terenu)
  - Pas zieleni ochronnej
  - Ogrodzenie kwatery

  Termin realizacji:  29.05.2012 – 29.05.2013
  Wartość:  3.179.424,87 zł

  więcej
 • „Wykonanie zagospodarowania i urządzenia placu budowy przy realizacji kontraktu pn:" Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwania odpadów w Sulnówku gm. Świecie.

  Inwestor: Gmina Świecie
  Generalny Wykonawca: Polimex-Mostostal S.A.
  Zakres prac:

  • Budowa ogrodzenia systemowego z paneli siatkowych
  • Roboty ziemne:

  - Wykonanie korytowania pod drogi tymczasowe/technologiczne z zagęszczeniem podłoża
  - Wykonanie dróg tymczasowych z kruszywa łamanego
  - Wykonanie dróg tymczasowych z płyt drogowych

  • Przyłącze wodociągowe

  - Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PEHD o śr. zewnętrznej 90 mm,  i z rur PE o śr. zewnętrznej 50 mm
  - Wykonanie przewiertu o długości 8,0 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV - przejście pod drogą asfaltową na składowisko
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej D=150mm (przyłącze do zaplecza)
  - Podłączenie instalacji wod- kan do węzła sanitarnego zaplecza

  • Roboty elektryczne

  - Wykonanie wraz z podłączeniem do linii napowietrznej rozdzielnic budowlanych 80A i 60A wyposażonych w gniazda siłowe
  - Tymczasowe wykonanie oświetlenia placu budowy
  - Podłączenie zaplecza socjalnego do rozdzielnicy zasilającej.

  Termin realizacji:  21.06.2012 – 30.05.2013
  Wartość:  676.500,00 zł

  więcej
 • Przebudowa i rozbudowa warsztatów mechanicznych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

  Inwestor: Powiat Sulęciński
  Generalny Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe,
  • roboty ziemne i fundamenty,
  • wykonanie ścian parteru,
  • wykonanie dachu: konstrukcja pokrycie i ocieplenie,
  • wykonanie stolarki okiennej,
  • elewacja,
  • remont pomieszczeń istniejących,
  • roboty sanitarne,
  • roboty elektryczne.

  Termin realizacji: 11.02.2012-15.03.2013
  Wartość: 3 704 413,26 zł.

  więcej
 • Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych o III kwaterę składowania odpadów komunalnych innych niż obojętne i niebezpieczne - w Łęcznej”

  Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.
  Wykonawca : EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Rzeczowy zakres robót:
  • Kwatera składowania odpadów o pow. 2,1 ha
  • Pas zieleni izolacyjnej szerokości 10m
  • Ogrodzenie terenu zakładu 500m
  • Sieć wodociągowa 125m
  • Drenaż odcieków wraz z przepompownią 1119m
  • Rów opaskowy L=440m
  • Przyłącze elektryczne do szafki sterującej L=226m
  • Drogi technologiczne z płyt betonowych i nawierzchni tłuczniowej 300m2

  Termin realizacji:  04.07.2013 – 30.09.2013   
  Wartość:  3.260.254,83 zł

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy