DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami  BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

O NAS

Ogólne warunki zakupów towarów i usług

17 Grudzień 2014 15:03

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG
dokonywanych przez Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (zwane dalej „Warunkami“) stanowią ogólne warunki
umów w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Niniejsze Warunki znajdują zastosowanie
do zamówień i zakupu wszelkich towarów i usług przez Exalo Drilling S.A. Oddział
„Diament” w Zielonej Górze (zwanej dalej: „Zamawiającym”). Ilekroć w treści Warunków
jest mowa o towarach, rozumie się przez to także odpowiednio usługi. Niniejsze Warunki
stają się częścią składową wszystkich zamówień (umów) sprzedaży i dostawy (w dalszej
części „Zamówienie”) zawieranych z Dostawcą i znajdują także zastosowanie
do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Zamawiającym jako
Kupującym i Dostawcą, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie
uzgodnione. Odmiennie od niniejszych, ogólne warunki sprzedaży lub dostaw stosowane
ewentualnie przez Dostawcę, których zastosowanie zostaje niniejszym wyłączone, nie
mają mocy wiążącej.

1.2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia umowy
zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiającego. Za formę, równoważną formie pisemnej uważa się także potwierdzenie,
w postaci zeskanowanego dokumentu, wysłane pocztą elektroniczną.

1.3. Postanowień niniejszych Warunków nie stosuje się gdy Sprzedawcą jest osoba fizyczna,
która zbywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.

2. Przedmiot Zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów lub świadczenie usług zamówionych
przez Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze.

2.2. Zamawiany towar nie może mieć śladów używania oraz innych wad, chyba że zostało
to wyraźnie dopuszczone w zamówieniu.

2.3. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie ustalonymi warunkami i specyfikacją
(ilość, gatunek, termin dostawy/odbioru, norma, cena, atest).

2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i rozładunku towaru niezgodnego
z Zamówieniem.

2.5. Wszelkie zmiany specyfikacji Zamówienia mogą zostać wprowadzone po uprzedniej
pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

2.6. Dostawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji,
bądź w formie pisemnej, bądź faksem lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie powinno
być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na podstawie
ważnego dokumentu pełnomocnictwa lub zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi
w rejestrze KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Przystąpienie
do realizacji zamówienia bez potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, uważa się
za zaakceptowanie Ogólnych Warunków Zakupów stosowanych przez Zamawiającego
i potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.7. W przypadku braku otrzymania Potwierdzenia Zamówienia w terminie 2 dni roboczych
od daty dostarczenia Zamówienia (w tym elektronicznie), Zamówienie uznaje się
za przyjęte do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu.

3. Warunki i termin dostawy

3.1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany towar w terminie określonym
w Zamówieniu. W braku odmiennych, pisemnych, wyraźnych uzgodnień Stron, dostawa
następuje na koszt i ryzyko Dostawcy.

3.2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Zamówienia przez Dostawcę,
Zamawiający ma prawo według własnego wyboru odstąpić od jego wykonania w całości
lub części lub obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości Zamówienia
za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
w wypadku gdy ewentualna szkoda spowodowana opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu
Zamówienia przekroczy wysokość kary umownej, a także w przypadku nieuzasadnionego
odstąpienia od realizacji Zamówienia przyjętego do realizacji.

3.4. W przypadku wykrycia niedoboru lub wad towaru po jego rozładunku Zamawiający
zastrzega sobie prawo do pozostawienia materiału do dyspozycji Dostawcy. W takim
przypadku odbiór towaru pozostawionego do dyspozycji przez Dostawcę powinien
nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
pod rygorem obciążenia Dostawcy kosztami składowania i przeładunków. Wydanie
towaru nastąpi po pokryciu przez Dostawcę kosztów transportu, za/-rozładunku i kosztów
składowania, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT. Dostawca nie
ma prawa w takim przypadku do wystawienia faktury za dostarczony towar, który
traktowany jest jak towar w depozycie. Postanowienia pkt. 3.3 stosuje się odpowiednio.

3.5. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych
i niezawinionych przez Dostawcę okoliczności, które uniemożliwiają Dostawcy prawidłową
realizację Zamówienia, Dostawca ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia
Zamawiającego o pojawieniu się lub ustąpieniu takich okoliczności. W takim przypadku
Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części. Dostawcy nie przysługują
w takim przypadku żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

4. Warunki płatności

4.1. Termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo
wystawionej faktury VAT pod warunkiem doręczenia wraz z fakturą atestów, świadectw
jakościowych i innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w wyspecyfikowanej
przez Zamawiającego formie. W razie niespełnienia powyższego
warunku termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia ostatniego z dokumentów,
o których mowa w zdaniu poprzednim.

4.2. W przypadku ustalenia cen w walucie obcej, ceny te zostaną przeliczone na PLN według
kursu średniego tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

4.3. Faktury z zastrzeżeniem prawa własności nie będą honorowane przez Zamawiającego.
Bieg terminu płatności będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT, bez zastrzeżenia prawa własności, pkt. 4.1 stosuje się odpowiednio.

4.4. Podstawą wystawienia faktur z tytułu realizacji zamówienia jest protokół odbioru towaru
podpisany przez Dostawcę i Zamawiającego.

4.5. W przypadku nie określenia terminu płatności w zamówieniu termin ten wynosi 30 dni
od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej Faktury VAT,
z uwzględnieniem postanowień punktu 4.1. niniejszego ustępu.

5. Jakość

5.1. Dostawca gwarantuje, że zamawiany towar posiada znak CE lub inny znak wymagany przez
obowiązujące ustawodawstwo, pozwalający na wprowadzenie towaru do obrotu
na rynek Unii Europejskiej.

5.2. Dostawca towaru jest zobowiązany do udostępnienia całej dokumentacji technicznej
wyrobu na żądanie Zamawiającego.

5.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji na towar, który nie spełnia
warunków zamówienia pod względem ilościowym lub jakościowym, a Dostawca
zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonej reklamacji w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na reklamację w podanym terminie,
uznaje się reklamację za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego. W przypadku podjęcia
działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji maksymalny termin na rozpatrzenie
reklamacji wynosi 30 dni. Po tym terminie, nierozpatrzoną reklamację Strony uznają
za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego.

6. Gwarancja

6.1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości za wady dostarczonych towarów
na okres każdorazowo wskazany w zapytaniu ofertowym, licząc od daty odbioru Inwestycji
(tj. zadania, na potrzeby którego został zakupiony towar), przez inwestora zewnętrznego.

6.2. Bieg terminu uprawnień z gwarancji jakości za wady rozpoczyna się następnego dnia licząc
od daty odbioru końcowego przedmiotu danego zamówienia przez Zamawiającego
lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze.
Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1,
z zastrzeżeniem ust. 6.3 poniżej.

6.3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa
w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

6.4. Gwarancja obejmuje, według uznania Zamawiającego, prawo do żądania usunięcia wady
towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad. W przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, Dostawca zobowiązany jest
do odbioru wadliwego towaru z magazynu Zamawiającego oraz do dostarczenia towaru
wolnego od wad. Dostawca wyda Zamawiającemu wraz z towarem kartę gwarancyjną
potwierdzającą jego uprawnienia.

6.5. W przypadku gdy Dostawca w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie nie usunie wad
dostarczonych towarów, Zamawiający może zlecić osobom trzecim usunięcie wad towarów
na koszt Dostawcy.

6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności za towary w stosunku,
do których dochodzi roszczeń wymienionych w ust. 6.4, 6. 5.

6.7. Strony dopuszczają możliwość zatrzymania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia
należytego wykonania zamówienia. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia
należytego wykonania zamówienia, w szczególności, wysokość sposób wniesienia, warunki
zwolnienia, zostaną ustalone przez strony w trybie analogicznym, jak ten opisany w ust. 1.2.
niniejszych Warunków.

7. Rękojmia

Zamawiającemu przysługuje prawo rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym,
z zastrzeżeniem, że strony dopuszczają możliwość rozszerzenia odpowiedzialności Dostawcy z tytułu
rękojmi.

8. Warunki dodatkowe

8.1. Dostawca zobowiązany jest bezwzględnie do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze.

8.2. Wszelkie należności i ewentualne wierzytelności Dostawcy wynikające z Zamówienia
nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek czynności prawnej, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.

8.3. Wszelkie spory, które mogą powstać między stronami umowy, w związku z realizacją
Zamówienia powinny być rozstrzygane w sposób polubowny. Spory nie rozstrzygnięte
w sposób polubowny będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę
Oddziału Zamawiającego.

8.4. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszystkich
informacji dotyczących realizacji Zamówienia.

8.5. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów są integralną częścią Zamówienia.

8.6. Pozostałe warunki handlowe nie ujęte w niniejszym dokumencie reguluje Kodeks Cywilny.

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy