DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

WYDARZENIA

Budowa kwatery składowiska odpadów w Kobiernikach

01 Październik 2014 08:44

29 września 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka została podpisana umowa na „Budowę nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach”.

Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.

Zamawiający:  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o

Kobierniki 42, 09-413 Sikórz

Termin wykonania: 12 miesięcy

Wartość kontraktu: Brutto: 11 003 889,43

Skrócony opis:

 1. Budowę kwatery składowiska o powierzchni 29 490 m2, kubatura wykopu: 101 264 m3, kubatura nasypu: 81 042 m3, objętość geometryczna składowiska 499 815 m3
 2. Przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej DN 800mm dł. 344 m poza obrys kwatery
 3. Wykonanie drenażu podfoliowego dla przejęcia wód gruntowych pod dnem kwatery.
 4. Wykonanie przepompowni DN 1800mm odprowadzająca wody z drenażu podfoliowego
 5. Budowę zbiornika buforowego o pojemności 50m3.
 6. Ukształtowanie i zamknięcie istniejącej rynny zaporami ziemnymi, na których wykonane będą drogi.
 7. Uszczelnienie dna i skarp kwatery składowiska (mineralne i syntetyczne). Uszczelnienie mineralne stanowi 0,5m warstwa iłów, a izolację syntetyczną stanowi geomembrana z PEHD o grub. 2,0 mm gładka GSE HD na dnie, obustronnie strukturowana na skarpach. Ochronę stanowić będzie mata Bentomat PM 2400, a na macie warstwa drenażowo-ochronna o grubości 0,5 m z piasków gruboziarnistych, materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji większym niż 1x 10-4 m/s.
 8. Wykonanie drenażu odcieków w postaci perforowanych rur drenarskich DN 300mm z PEHD ułożonych w obsypce ze żwiru o granulacji 16/32mm.
 9. Wykonanie 3 szczelnych, zamkniętych zbiorników na odcieki o pojemności 49m3 każdy
 10. Budowa rowu opaskowego zabezpieczającego kwaterę przed napływem wód gruntowych wraz z osadnikiem szlamu o pojemności 5,0m3 i w separatorem koalescencyjnym o wydajności 15 l/s.
 11. Budowa studni gazowych w ilości 9 sztuk
 12. Budowa ogrodzenia w części pełnego betonowego oraz z siatki ogrodzeniowej na podmurówce
 13. Wykonanie dróg wewnętrznych kwatery i placów manewrowych oraz wykonanie brodzika dezynfekcyjnego
 14. Wykonanie zakresu rzeczowego części elektrycznej, drogowej i sanitarnej.
 15. Wykonanie zakresu dotyczącego strefy izolacyjnej wg projektu zieleni
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy