1 kopia.jpg

Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji
  • wykonanie harmonogramu rzeczowo finansowego,
  • wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
  • dostawę oraz montaż sprzętu ruchomego i stałego,
  • wykonanie rozruchów, testów, prób, poprawności funkcjonowania
  • szkolenia obsługi wskazanej przez Zamawiającego,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
  • przekazanie całego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

Zamawiający : Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji