Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament
Projektant: Pracownia Architektoniczna Propago.
Wykonanie: Inwestycja metodą Zaprojektuj i Wybuduj
Zakres Prac:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa z niezbędnymi sieciami, skupiającego funkcję wystawienniczą, kulturalną i rekreacyjną wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowany teren.

Termin realizacji: 03.11.2014 - 02.10.2015


Prace przygotowawcze na odwiercie Brońsko 23, Brońsko 26H, Brońsko 27, Brońsko 28

Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie dróg dojazdowych do placów wiertni,
 • wykonanie placów wiertni,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
 • demontaż placów wiertni oraz przywrócenie terenów do stan poprzedzającego.

Termin realizacji: 21.02.2014-10.02.2015


Prace przygotowawcze na odwiercie Baraniec 1, Wielichowo 8, Świniary 1

Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie dróg dojazdowych do placów wiertni,
 • wykonanie placów wiertni,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
 • demontaż placów wiertni oraz przywrócenie terenów do stan poprzedzającego.

Termin realizacji: 11.03.2014-30.06.2015


Prace przygotowawcze na odwiercie Sowia Góra 11k

Inwestor: PGNIG Oddział Geologii i Eksploatacji
Generalny wykonawca: Exalo Driling  S.A Oddział Diament Zielonej Górze
Zakres prac: Prace przygotowawcze na odwiercie Sowia Góra 11k

 • niwelacja terenu
 • wyłożenie folią PEHD strefy brudnej i miejsc na paliwa , materiały płuczkowe
 • montaż drenarki na strefie brudnej
 • wyłożenie placu wiertni i terenu pod zaplecze płytami betonowymi
 • wykonanie i wyłożenie folią zbiornika na odcieki ze strefy brudnej + ogrodzenie + siatka na płazy

Termin realizacji: 25.06.2014-30.06.2015


Wykonanie punktu zbierania i przeładunku odpadów Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie

Inwestor: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac: 

 Wykonanie  obiektów:

 • punktu zbierania i przeładunku odpadów z oczyszczalni ścieków wraz z drogami dojazdowymi, izolacją podłoża, zadaszeniem placu do zbierania skratek, placu do zbierania osadów wysuszonych - ograniczonych ścianami oporowymi.
 • pompowni wód odciekowych z automatycznym sterowaniem pracy pomp,
 • instalacji sanitarnej do odcieku, połączoną z kanalizacją sanitarną oczyszczalni,
 • instalacji elektrycznych, zasilających urządzenia techniczne i oświetlenie terenu,
 • instalacji wodnej do zmywania placu wodą technologiczną z wymianą odcinka rurociągu wody technologicznej,
 • instalacji zamgławiania do eliminowania odorów z odpadów ściekowych z automatycznym sterowaniem dozowania środka chemicznego,
 • placu manewrowego o pow. 1 869,77m2,
 • dróg transportowych o powierzchni 1 370,9 m2,w tym drogi dojazdowej o powierzchni 837,58 m2 i drogi awaryjnej o powierzchni 533,32 m2,
 • chodników o powierzchni 4,88 m2,
 • placu kontenera i dojścia do niego o powierzchni 22,94m2,
 • opaski wzdłuż zasieków o powierzchni 387,0 m2,
 • ukształtowania terenu.

Termin realizacji: 08.11.2012 - 30.06.2014


Rekultywacja istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Rokickiej w Tczewie

Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Kształtowanie bryły odpadów – 35000m3
 • Ułożenie okryw rekultywacyjnych – 82 500m2
 • Odwodnienie składowiska przy pomocy rowów
 • Roboty drogowe i wykończeniowe

Termin realizacji: 22.08.2013 - 15.10.2014


Budowa siedziby Urzędu i Oddziału Celnego przy ul. Słubickiej w Zielonej Górze

Inwestor: Skarb Państwa - Izba Celna z siedzibą w Rzepinie
Generalny Wykonawca: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie 
Zakres prac:

 • Sieć wodociągowa
 • Sieć kanalizacji sanitarnej
 • Sieć kanalizacji deszczowej
 • Sieci gazowe

Termin realizacji:  25.10.2011r. - 31.10.2014 r.


Budowa : przebudowa istniejących budynków sztabowych NR 9 i 11 na potrzeby sztabu 11 DKP oraz termomodernizacja budynków NR 7,9,11 z rozbudową o windę dla osób niepełnosprawnych, przebudowa zewnętrznej infrastruktury technicznej w kompleksie koszarowym NR 2987 w Żaganiu

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Chrobrego 7 Zielona Góra
Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty żelbetowe
 • roboty murowe
 • roboty posadzkarskie
 • roboty wykończniowe
 • roboty elewacyjne
 • roboty dekarskie
 • wykonanie szybów windowych i dostawa dźwigów osobowych
 • roboty sanitarne wewnętrzne w tym instalacja wodciągowa , wentylacyjna,centralnego ogrzewania, sanitarna
 • przyłącze wodociągowe
 • przyłącze sanitarne
 • kanlizacja deszczowa
 • przyłącze C.W.U.
 • roboty elektryczne słabo i silnoprądowe
 • oświetlenie terenu

Termin realizacji:  17.10.2012 - 03.12.2014r.


Podpisanie umowy z Gminą Bobrowice na wykonanie zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach”

Inwestor: Gmina Bobrowice
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie stanu zerowego,
 • wykonanie stanu surowego,
 • wykonanie robot wykończeniowych,
 • wykonanie drenażu,
 • wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów,
 • wykonanie instalacji elektrycznej,
 • wykonanie kanalizacji wod- kan,
 • wyposażenie hali.

Budowa placu składowego wyrobów gotowych na terenie Zakładu Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej w Jeleniowie

Inwestor: Stelmet SP. Z O.O. S.K.A. ul. Gorzowska 20 Zielona Góra
Główny Wykonawca: Exalo Driling S.A Oddział Diament ul. Naftowa 3a 65-705 Zielona Góra
Zakres Prac:

 • wykonanie odhumusowania,
 • wykonanie nasypów,
 • wykonanie stabilizacji podłoża spoiwem hydraulicznym,
 • Wykonanie górnej warstwy nawierzchni placu z betonu C30/37 gr 25cm,
 • wykonanie korytek ściekowych wokół placu,
 • wykonanie opaski z kruszywa łamanego,
 • wykonanie dwóch przepustów rurowych fi 600,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • montaż separatora i osadnika,
 • konserwacja koryta rzeki.

Termin realizacji:  11.10.2013-13.01.2014


Prace przygotowawcze na odwiercie Piotry 1

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni (remont cząstkowy odcinek 2500 m , remont drogi dojazdowej leśnej długości 600m polegającego na wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego)
 • wykonanie placu wiertni (wylesienie, niwelacja terenu,  wyłożenie folią miejsc narażonych na zanieczyszczenia, wykonanie prac ziemnych, wykonanie opaski drenażowej wokół ”strefy brudnej”),
 • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni.

Termin realizacji:  22.04.2013-07.01.2014


Rozbudowa parkingu naziemnego wraz wewnętrznym układem drogowym z przebudową wjazdu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Noworudzkiej w Kłodzku.

Inwestor: Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Wykonanie robót ziemnych 8478 m3,
 • Wykonanie w-w konstrukcyjnych nawierzchni z kostki betonowej: stabilizacja gruntów spoistych do gł 35cm, w-wa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm. 8707 m2,
 • Rozbiórka istniejących jezdni wraz z konstrukcjami 1597 m2,
 • Wykonanie ścian oporowych 81,5 m3,
 • Wykonanie sieci sanitarnej 181 mb,
 • Wykonanie sieci deszczowej 711 mb,
 • Wykonanie sieci wodociągowej 220 mb,
 • Wykonanie zbiornika retencyjnego żelbetowego 240 m3,
 • Wykonanie sieci elektrycznej wraz z oświetleniem całości terenu,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • Wykonanie terenów zielonych 3660 m2.

Termin realizacji:  01.08.2013-15.02.2014


Prace przygotowawcze na odwiercie Wojcieszków 1

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • budowa drogi dojazdowej z tłucznia/płyt (wraz z przepustami i rowami odwadniającymi oraz przeprawami przez cieki wodne) do placu wiertni,
 • wylesienie terenu, niwelacja terenu, zdjęcie humusu i jego spryzmowanie, wykonanie opaski drenażowej wokół terenu wiertni,
 • demontaż terenu oraz przywrócenie terenu wiertni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac.,
 • wyłożenie placu wiertni płytami betonowymi, wyłożenie placu wiertni folią zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami, wykonanie zbiornika ziemnego wyłożonego folią na ciecze zabiegowe.
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • wykonanie bodni, oczyszczenie i obmurowanie,
 • Wykonanie placu manewrowego i drogi dojazdowej.

Termin realizacji: 30.06.2014


Prace przygotowawcze na odwiercie Trzydniaki 1

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • budowa drogi dojazdowej z tłucznia/płyt (wraz z przepustami i rowami odwadniającymi oraz przeprawami przez cieki wodne) do placu wiertni, zaplecza socjalnego  i głowicy eksploatacyjnej,
 • wylesienie terenu, niwelacja terenu, zdjęcie humusu i jego spryzmowanie, wykonanie opaski drenażowej wokół terenu wiertni,
 • demontaż terenu oraz przywrócenie terenu wiertni do stanu poprzedzającego,
 • wyłożenie placu wiertni folią zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami, wykonanie zbiornika ziemnego wyłożonego folią na ciecze zabiegowe,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
 •  wykonanie bodni i oczyszczenie i obmurowanie po zakończeniu prac wiertniczych,
 •  wykonanie placu manewrowego i drogi dojazdowej( w przypadku otworu pozytywnego, zakup płyt drogowych).

Termin realizacji: 04.2013 - 15.10.2014


Prace przygotowawcze na odwiercie Parkosz 1k

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • budowa drogi dojazdowej z tłucznia/płyt (wraz z przepustami i rowami odwadniającymi oraz przeprawami przez cieki wodne) do placu wiertni, zaplecza socjalnego i głowicy eksploatacyjnej,
 • wylesienie terenu, niwelacja terenu, zdjęcie humusu i jego spryzmowanie, wykonanie opaski drenażowej wokół terenu wiertni, demontaż terenu oraz przywrócenie terenu wiertni do stanu poprzedzającego,
 • wyłożenie placu wiertni folią zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami, wykonanie zbiornika ziemnego wyłożonego folią na ciecze zabiegowe,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej, wywóz ścieków w postaci wód opadowych,
 • wykonanie bodni i oczyszczenie i obmurowanie po zakończeniu prac wiertniczych,
 • wykonanie placu manewrowego.

Termin realizacji:  25.05.2013 – 26.02.2014


Prace przygotowawcze na odwiercie Kościaszyn 1

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni  z tłucznia/ płyt (wraz z przepustami i rowami odwadniającymi oraz przeprawami przez cieki wodne) do placu wiertni, zaplecza socjalnego  i głowicy eksploatacyjnej,
 • wylesienie terenu, niwelacja terenu, zdjęcie humusu i jego spryzmowanie, wykonanie opaski drenażowej wokół terenu wiertni, demontaż terenu oraz przywrócenie terenu wiertni do stanu poprzedzającego,
 • wyłożenie placu wiertni folią zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami, wykonanie zbiornika ziemnego wyłożonego folią na ciecze zabiegowe,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
 • wykonanie bodni i oczyszczenie i obmurowanie po zakończeniu prac wiertniczych,
 • wykonanie placu manewrowego i drogi dojazdowej( w przypadku otworu pozytywnego, zakup płyt drogowych).

Termin realizacji: 04.10.2013 – 11.2014


Budowa boiska ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Lubelskiej w Żarach

Inwestor: Gmina Żary o statusie miejskim
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 63x96m z polem do gry o wymiarach 60x90m,
 • Bieżnia lekkoatletyczna prosta, czterotorowa o długości 78m, w tym strefa biegu 60m,
 • Skocznia w dal z rozbiegiem połączonym z bieżnią lekkoatletyczną,
 • Ogrodzenie panelowe wysokości 2,0m wokół boiska,
 • Piłkochwyty i trybyny dla 78 osób,
 • Oświetlenie boiska i parkingu,
 • Odwodnienie boiska i bieżni,
 • Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami,
 • Likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznych,
 • Przebudowa sieci gazowej i przyłącze gazowe,
 • Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
 • Parkingi dla 91 pojazdów, chodniki, zatoka autobusowa,
 • Budynek zaplecza wyposażony w szatnie i zespoły higieniczno-sanitarne.

Termin realizacji:  08.10.2013 - 30.09.2014r.


Prace przygotowawcze w odwiercie Szymanowice 1

Inwestor: FX Energy Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Wykonanie zjazdu z drogi publicznej, wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni, placu pod parking i zaplecze socjalne, 
 • wykonanie placu wiertni (niwelacja terenu, wyłożenie folią miejsc narażonych na zanieczyszczenia, wykonanie prac ziemnych , wykonanie opaski drenażowej wokół ”strefy brudnej”, wykonanie rowów opaskowych wokół placu wiertni)
 • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
 • wykonanie przedwiertu pod rury 18 5/8” do gł. 30 m,
 • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac, po zakończeniu prac poszukiwawczych,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni, wykonanie zabudowy odwiertu (ogrodzenie głowicy eksploatacyjnej, zamontowanie kraty zabezpieczającej bodnię, oznakowanie odwiertu).

Termin realizacji: 05.08.2013- 16.07.2014


Prace przygotowawcze na odwiercie Grodowiec TK1, TK2

Inwestor – G-DRILLING S.A. z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca – EXALO DRILLING ODDZIAŁ „DIAMENT”W ZIELONEJ GÓRZE
Zakres prac:

 • Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz drogi dojazdowej do placu wiertni
 • Wykonanie placu wiertni(niwelacja terenu, wykonanie rowów opaskowych, wyłożenie folią miejsc szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, wyłożenie placu wiertni płytami betonowymi)
 • Wykonanie wykopów pod zbiorniki
 • Wykonanie dwóch bodni
 • Wykonanie bramy wjazdowej oraz ogrodzenia terenu wiertni
 • Demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac po zakończeniu prac wiertniczych

Termin realizacji: 24.03.2014 - 26.06.2015


Prace przygotowawcze na odwiercie Będomin 1

Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
 • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego.

Termin realizacji: 12.03.2014 – 29.11.2014


Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku na dz. nr ewid. 113, gm. Skąpe - etap I

Inwestor: Gmina Skąpe
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Prace ziemne i rozbiórkowe,
 • Fundamenty, ściany, ścianki i słupy,
 • Stropodach o konstrukcji żelbetowej,
 • Dach o konstrukcji z drewna klejonego,
 • Stolarka zewnętrzna, schody i pochylnia
 • Elewacje: cegła klinkierowa, fasada szklana

Termin realizacji:  27.05.2014 - 10.12.2014r.


Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z częścią rekreacyjną przy ul. Sieniewicza 36 w Zielonej Górze

Inwestor: Europejska Fundacja Oświaty i Kultury w Zielonej Górze ul. Sienkiewicza 36
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe
 • roboty sieciowe elektryczne wraz z oświetleniem boiska
 • roboty ziemne
 • podbudowy drogi dojazdowej ,parkingu chodników
 • podbudowa boiska- nawierzchnia boiska z żwirogumy 3,5cm i nottsward 1,2cm
 • nawierzchnie granitowe chodników, dróg,parkingu,
 • wykonanie zieleni – trawa i nasadzenia drzew
 • wykonanie małej architektury – ławki, kosze, stojaki rowerowe, altana
 • montaż elementów wyposażenia boiska
 • wykonanie zadaszonych trybun

Termin realizacji: 04.07.2014 – 30.09.2015


Rozbudowa parkingu naziemnego wraz z wewnętrznym układem drogowym budową wjazdu, infrastrukturą techniczną w Szczecinie

Inwestor: Leroy Merlin
Generalny wykonawca : EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac

 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne
 • roboty konstrukcyjno  budowlane – budowa muru oporowego
 • budowa nowych i przeróbka starych sieci elektrycznych
 • budowa sieci kanalizacyjnych
 • budowa podbudów nawierzchni dróg i placów
 • budowa nawierzchni z asfaltobetonu, z kostki brukowe i betonowej
 • wykonanie zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem trawników i nasadzeniem nowych drzew
 • budowa stanowiska elektrycznego do ładowania aut z napędem elektrycznym
 • wykonanie schodów
 • modernizacja istniejących nawierzchni

Termin realizacji: 25.082014 – 31.12.2014


Wylesienie i makroniwelacja terenu na działce nr 1076/1 w celu wykonania zagospodarowania terenu dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami zdrowia ul. Osiedle Śląskie w Zielonej Górze

Inwestor: Komunalne towarzystwo Budownictwa Społecznego
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

1) Wylesienie

 • wycinka drzew z karczowaniem
 • wywóz pni i korzeni wraz z usunięciem pozostałości po karczowaniu

2) Makroniwelacja

 • załadunek i wywóz niezbędnej ziemi
 • formowanie i zagęszczanie nasypów
 • obsługa budowy w tym wykonanie ogrodzenia

Termin realizacji: 25.11.2014 – 25.02.2015