Wykonanie prac przygotowawczych podczas realizacji otworu wiertniczego Brzyska Wola 2

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac: 

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,elementy wyposażenia placu,
 • roboty wykończeniowe,rozbiórka placu,
 • rekultywacja terenu,
 • wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  02.07.2015r. – 26.02.2016r.


Zagospodarowanie złoża Połęcko

Inwestor: PGNIG Technologie Spółka Akcyjna w Krośnie
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING Spółka Akcyjna Oddział „DIAMENT” w Zielonej Górze
Zakres prac:
Branża drogowa i sanitarna:

 • wykonanie Zbiornika wód opadowych
 • odprowadzenie wód opadowych
 • odprowadzenie ścieków sanitarnych
 • studnia głębinowa, stacja uzdatniania wody wraz z przyłączami
 • odprowadzenie ścieków z punktu załadunkowego
 • ogrodzenie ośrodka produkcyjnego
 • przebudowa zjazdu z drogi do odwiertów
 • ogrodzenie odwiertów Połęcko 3K 4K
 • niwelacja terenu
 • pozostała część dróg i placów
 • przebudowa drogi dojazdowej do ośrodka produkcyjnego
 • wykonanie Małej architektury

Branża budowlana:

 • budynek administracyjno socjalno techniczny
 • budynek stacji uzdatniania wody
 • wiata inhibitora wraz z boksem na odpady
 • wiata nalewaków ropy naftowej i wody złożowej
 • budynek pompowni ropy naftowej
 • budynek pompowni inhibitorów
 • wyposażenie budynków
 • budynek pompowni ropy naftowej instalacja wentylacji
 • budynek pompowni ropy naftowej instalacja grzejna
 • budynek pompowni inhibitorów instalacja wentylacji
 • budynek pompowni inhibitorów instalacja grzejna
 • stacja uzdatniania wody instalacja wentylacji
 • budynek administracyjno socjalny sieci wewętrzne instal. Wod kan+ CO
 • budynek administracyjno socjalny sieci wewętrzne instalacja wentylacji
 • budynek administracyjno socjalny sieci wewętrzne instalacja klimatyzacji

Termin realizacji: 01.12.2014 do 30.05.2016


Wykonanie robót budowlanych przy budowie budynków kontenerowych wraz z instalacjami sanitarnymi i kotłownią w Jeleniowie na zadaniu „Budowa tłoczni Jeleniów II”

Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8 38-400 Krosno
Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Budynek sterowania agregatem wraz z kanałem kablowym – Obiekt nr 8a i 8b.
 • Budynek stacji sprężonego powietrza wraz z fundamentami PL1, PL3 -  Obiekt nr 10.
 • Budynek stacji redukcyjno-pomiarowej z kotłownią i AKP wraz z instalacją technologiczną kotłowni – Obiekt nr 11 i 12.

Termin realizacji: 30.03.2015 - 23.06.2016


Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

Inwestor: Zielonogórski Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • ukształtowanie terenu,
 • umocnienie skarp gazonami,
 • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie sieci wodociągowej,
 • ogrodzenie terenu,
 • wykonanie robót drogowych,
 • wykonanie wpustów skarpowych oraz schodów technicznych,
 • wykonanie balustrady schodów skarpowych.

Termin realizacji: 19.10.2015 - 27.03.2016


Budowa dodatkowej wiaty z pergolą przy hali pokazowej Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament
Zakres Prac:

 • budowa dodatkowej wiaty z pergolą

Termin realizacji: 30.10.2015 - 27.11.2015


Prace przygotowawcze na odwiercie: Paproć 61, Paproć 62, Paproć 64, Paproć 65

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Wykonanie zjazdu z drogi gminnej
 • utwardzenie drogi gminnej
 • wykonanie placu wiertni (niwelacja terenu do 2 m, ułożenie płyt drogowych na podsypce piaskowej
 • wykonanie zbiornika na zanieczyszczenia ze strefy brudnej
 • wykonanie bodni
 • zapewnienie wody technologicznej oraz socjalno-bytowej
 • wywóz ścieków, wód ze strefy brudnej i odpadów stałych,
 • prace rozbiórkowe i rekultywacja terenu

Termin realizacji: 09.05.2015 - 27.11.2015


Prace przygotowawcze na otworze Prochownia 1

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie zjazdu z drogi  (ułożenie płyt drogowych na podsypce piaskowej)
 • wykonanie placu wiertni (niwelacja terenu do 3 m, ułożenie płyt drogowych na podsypce piaskowej
 • wykonanie zbiornika na zanieczyszczenia ze strefy brudnej
 • wykonanie bodni
 • zapewnienie wody technologicznej oraz socjalno-bytowej
 • wywóz ścieków, wód ze strefy brudnej i odpadów stałych,
 • prace rozbiórkowe i rekultywacja terenu
 • budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego

Termin realizacji: 31.01.2015 do 30.09.2015


Prace przygotowawcze na otworze Mełgiew 9H

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • likwidacja rowów wokół wiertni
 • likwidacja mijanki
 • rozprowadzenie warstwy humusu
 • zebranie i utylizacja podsypki piaskowej
 • wykonanie drogi dojazdowej do głowicy i placu manewrowego wokół głowicy
 • modernizacja placu wiertni (niwelacja terenu, ułożenie płyt na warstwie podsypki wyrównującej z piasku)

Termin realizacji:  styczeń 2015 – grudzień 2015


Remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie

Inwestor: Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • rozbiórka krawężników oraz ciągów pieszych,
 • wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych,
 • wykonanie ciągów pieszych w kostce brukowej,
 • wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie trawników i terenów zielonych,
 • wykonanie organizacji ruchu. 

Termin realizacji: 25.08.2015 - 30.11.2015


Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą w ramach rozbudowy ZZO Jarocin

 

Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • budowa kwatery składowej odpadów o pow. 39 800 m2, i poj. 422 000 m3,
 • wykonanie przepompowni odcieków składowiskowych -1,0,
 • budowa rowu opaskowego umocnionego prefabrykatami betonowymi L=860 m,
 • wykonanie studni odgazowania – 13,0 szt.,
 • wykonanie garażu dla kompaktora i spycharki w konstrukcji stalowej o pow. 120 m2,
 • wykonanie dróg technologicznych o łącznej powierzchni p= 6000 m2,
 • wykonanie placów technologicznych o nawierzchni betonowej p=900 m2,
 • montaż zbiornika na paliwo – 5 000 l,
 • wykonanie pasa zieleni izolacyjnej p=5 712 m2,
 • wykonanie ogrodzenia panelowego l=1 184 m,
 • wykonanie zbiornika na odcieki v= 4 000 m3,
 • wykonanie kanalizacji technologiczne z rur pe dn 160 l=716 m wraz z przepompownią odcieków,
 • wykonania kanalizacji deszczowej l=136m,
 • wykonanie sieci p.poż l=215m,
 • wykonanie sieci elektroenergetycznych.

Termin realizacji: 24.06.2015 -  18.12.2015