Remont budynku garażowego nr 58 w Świętoszowie

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • prace rozbiórkowe,
 • roboty ziemne, fundamentowe i murowe,
 • roboty żelbetowe,
 • wzmocnienie istniejącej konstrukcji stalowej dachu wraz z wykonaniem nowej powłoki antykorozyjnej,
 • wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z izolacją z wełny mineralnej,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • montaż bram garażowych,
 • wykonanie posadzek betonowych,
 • wykonanie elewacji z blachy trapezowej,
 • wykonanie tynków  wraz z ich malowaniem,
 • roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne,
 • instalacja sanitarno-deszczowa. 

Termin realizacji:  04.05.2016 - 27.12.2016


Koordynacja oraz zagospodarowanie odpadami wydobywczymi podczas prowadzenia prac wiertniczych w otworze Lipinki OU-1

Inwestor:  ORLEN Upstream Sp. z o.o. w Warszawie
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • odbiór i zagospodarowanie odpadów z wydobywania kopalin innych niż rudy metali, kod odpadu 01 01 02,
 • odbiór i zagospodarowanie płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową, kod odpadu 01 05 05*,
 • odbiór i zagospodarowanie płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancję niebezpieczne, kod odpadu 01 05 06*,
 • odbiór i zagospodarowanie płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06, kod odpadu 01 05 07,
 • odbiór i zagospodarowanie płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06, kod odpadu 01 05 08.

Termin realizacji:  12.09.-6.12.2016


Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym w szczególności odpadów wydobywczych oraz odbiór i transport płuczki wiertniczej podczas realizacji otworu Koźminiec 1

Inwestor:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 500 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 000 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 200 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 100 Mg.

Termin realizacji:  31.05.2016-31.12.2016


Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym w szczególności odpadów wydobywczych oraz odbiór i transport płuczki wiertniczej podczas realizacji otworu Krobielewko 4K

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 500 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 600 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 150 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 300 Mg.

Termin realizacji:  31.05.2016 – 30.11.2016


Koordynacja oraz gospodarowanie odpadami wydobywczymi podczas prowadzenia prac wiertniczych w otworze Bielsko 1K

Inwestor: FX ENERGY POLAND Sp. z o.o. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 500 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 500 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 06*, szacunkowa ilość 500 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 700 Mg,
 • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 800 Mg.

Termin realizacji:  28.07 – 24.10.2016


Termomodernizacja budynków nr 4, 5 i 6 oraz sali sportowej na terenie JW 1517 w Czerwieńsku

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Termomodernizacja budynków 3,4,5,6,
 • Wymiana instalacji CO bud 3,4,6,
 • Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej bud 3,4,5,6.
 • Montaż wentylacji mechanicznej bud nr 3.

Termin realizacji:  07.08.2015 do 08.12.2016 


Roboty uzupełniające dla kontraktu nr 4 – Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Inwestor: Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowo – Produkcyjnym "Lech" Sp. z o.o.
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi technologicznej szer.6,0m L=300mm nawierzchnia z płyt betonowych,
 • zaprojektowanie i wykonanie kolektora tłocznego odcieków PE 100 Dn 315 wraz z przepompownią odcieków dla kwatera 4a o wydajności Q=150 l/s,
 • wykonanie przyłącza elektrycznego do przepompowni odcieków 4a,
 • wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej L=286,4m,
 • wykonanie placu technologicznego o  nawierzchni asfaltowej P= 1 100 m2.

Termin realizacji: 22.03.2016 do 28.07.2016
Termin realizacji: 20.03.2013 do 09.2016


Remont drogi dojazdowej do otworu Dargosław 1

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Uzupełnienie ubytków przekruszem betonowym.
 • Profilowanie poboczy.

Termin realizacji:  15.12.2015 - 03.02.2016


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworów Przeworsk 21K i Przeworsk 22

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie drogi asfaltowej,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji: 22.05.2015 do 30.06.2016


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Mostno 21H

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac: 

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • obsługa terenu wiertni podczas realizacji zadania geologicznego,
 • wykonanie robót rozbiórkowych i rekultywacyjnych.

Termin realizacji: 02.06.2015 do 31.10.2016


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Majdan Sopocki 1 wraz z obsługą techniczną

Inwestor: PGNIG S.A
Generalny Wykonawca: EXALO DRILING S.A Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

1. Droga dojazdowa 1200 m wraz z mijanką oraz parkingiem

 •  odhumusowanie,
 • korytowanie drogi  
 • wykonanie konstrukcji drogi zgodnie z projektem (podsypka piaskowa geowłóknina, tłuczeń)
 • pobocza, rowy, przepusty
 • odhumusowanie, niwelacja parkingu
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych parkingu nawierzchnia tłuczniowa

2. Plac wiertni 16600 m2

 • odhumusowanie,niwelacja placu,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych strefy czystej nawierzchnia tłuczniowa
 • odwodnienie liniowe rowy, układanie odwodnienia palcu z zastosowaniem rur drenarskich,
 • wykonanie strefy brudnej – ułożenie dwóch bodni fi 2700mm h=2500mm wykonanie korytek odwadniających wokoło strefy brudnej przykrytych kratą WEMA, układanie ze zgrzewaniem folii PEHD, wykonanie fundamentów pod urządzenie wiertnicze, 
 • układanie płyt betonowych strefa brudna
 • układanie płyt, Ogrodzenia panelowego terenu wraz z bramą wjazdową,  wykonanie zbiornika wód opadowych, wykonanie zbiornika na zanieczyszczenia ze strefy brudnej wykonanie rowu opaskowego,

Termin realizacji: 28.07.2014 do 30.04.2016


Prace przygotowawcze na odwiercie Lubliniec 13

Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie zjazdu z drogi poduliczne,
 • wykonanie placu wiertni,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
 • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego.

Termin realizacji: 17.02.2014 do 30.09.2016


Prace przygotowawcze na odwiercie Przemyśl 281k

Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni (Odcinek drogi z kruszywa łamanego, Odcinek drogi z płyt betonowych)
 • Wykonanie zjazdu z drogi publicznej z płyt betonowych
 • Wykonanie zaplecza socjalnego i parkingu (odhumusowanie, niwelacja, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie płyt drogowych) 
 • Wykonanie placu wiertni (odhumusowanie, niwelacja terenu, wyłożenie folią miejsc narażonych na zanieczyszczenia, wykonanie prac ziemnych, wykonanie rowów opaskowych wokół placu wiertni, wykonanie zbiornika na wodę opadową, wykonanie wykopów pod zbiorniki zrzutowe i szamba, wykonanie strefy fundamentowej pod urządzenie wiertnicze, zabezpieczenie istniejących gazociągów poprzez podwójne płytowanie, zabezpieczenie geotkaniną na granicy krawędzi płyt, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie płyt drogowych, ogrodzenie placu wiertni),
 • Wykonanie i obmurowanie bodni
 • Zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz odpadów i ścieków zapewnienie przejezdności drogi dojazdowe
 • Usługi związane z robotami geologicznymi  (Przedwiert)
 • Elementy wyposażenia placu, roboty wykończeniowe
 • Rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni.

Termin realizacji: 26.02.2014 do 31.07.2016


Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach - kontrakt 4

Inwestor: Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowo – Produkcyjnym "Lech" Sp. z o.o.
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Kwatera składowa 4b. pow. 5,3ha,
 • Rekultywacja pół składowych 1 i 2 oraz pola składowego trójkąt,
 • Rekultywacja pola składowego nr 3 oraz pola składowego wąwóz,
 • Modernizacja kompostowni odpadów,
 • Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych wraz z placem operacyjnym przed wiatą,
 • Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z placem operacyjnym,
 • Magazyn odpadów poakcyjnych wraz z placem operacyjnym,
 • Drogi i place technologiczne.

Termin realizacji: 20.03.2013 do 29.07.2016

Termin realizacji: 04.06.2014 do 31.07.2015