Modernizacja obiektu jeździeckiego na terenie WOSIR Drzonków - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

 

Inwestor: WOSiR Drzonków

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • rozbiórka istniejącej hali jeździeckie w konstrukcji drewnianej,
 • budowa nowej hali jeździeckiej w konstrukcji stalowej (kubatura: 11 315 m3, pow. zabudowy: 1 555 m2, pow. użytkowa: 1 538 m2),
 • przebudowa istniejącego Hotelu „Na sianie”

Termin realizacji: luty 2017 – grudzień 2017

 

Budowa hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

Inwestor: Miasto Zielona Góra

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • rozbiórka istniejącego budynku hospicjum,
 • budowa nowego budynku w technologii tradycyjnej (kubatura: 2 589 m3, pow. użytkowa 477 m2),  
 • zagospodarowanie terenu

Termin realizacji: listopad 2016 – listopad 2017


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Poraż Południe 1

Inwestor: PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  10.2016- 11.2017


Budowa gazociągu  wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Czeszów Wierzchowice

Inwestor:  GAZ-SYSTEM S.A.

Generalny Wykonawca: PGNiG Technologie

Zakres prac:

 • wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze,
 • budowa dróg dojazdowych z kostki betonowej i tłuczniowej

Termin realizacji: wrzesień 2016 – sierpień 2017


Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego

Inwestor: MOSiR Zielona Góra

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • budowa boiska do futbolu amerykańskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy,
 • budowa oświetlenia boiska,
 • montaż trybun wraz z zadaszeniem,
 • zagospodarowanie terenu

Termin realizacji: maj 2017 – sierpień 2017


Budowa placów składowych wyrobów z wełny mineralnej i magazynu stali wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dwiema wiatami magazynowymi w Cigacicach

Inwestor: Rockwool Polska Sp. z o.o. w Cigacicach
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe ( rozbiórki wiat magazynowych),
 • odhumusowanie,
 • roboty ziemne  (wykopy),
 • roboty drogowe ( wykonanie podbudów i nawierzchni z kostki betonowej ),
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie sieci p.poż,
 • wykonanie oświetlenia placu składowego,
 • wykonanie wiat magazynowych,
 • wykonanie ogrodzenia,
 • wykonanie poletek rozsączających

Termin realizacji:  24.10.2016 - 22.05.2017


Budowa kompostowni płytowej Orli Staw

Inwestor: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto” w Kaliszu
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe (rozebranie ław pod krawężniki, rozebranie krawężników) wywiezienie gruzu,
 • usuniecie humusu przy grubości warstwy do 15 cm,
 • roboty ziemne wykonanie wykopów, przemieszczenie mas ziemnych spycharkami, formowanie i zagęszczenie nasypów,
 • korytowanie pod nawierzchnię drogi,
 • wykonanie nawierzchni placu bitumicznego,
 • wykonanie nawierzchni betonowej,
 • wykonanie przejazdów wraz z przepustami oraz ścieku z prefabrykatów betonowych,
 • wykonanie elementów ulic (ławy i krawężniki betonowe), elementów bezpieczeństwa ruchu (odbojnice),
 • umocnienie  skarp płytami ażurowymi, humusowanie skarp i obsianie.

Termin realizacji:  17.11.2016 - 31.07.2017


Budowa strefy przyodwiertowej Brońsko 23, Brońsko 27, Brońsko 28

Inwestor: ZRUG Sp. z o.o.
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie kontenerów technologicznych, fundamenty (ławy), konstrukcja stalowa, ściany 
  z płyty warstwowej, połać dachowa z płyt warstwowych, posadzka antyelektrostatyczna 
  z płytek, pomosty z kratami balustradami i drabinami, wentylacja w formie nawiewno - wywiewnej, świetliki dachowe, system asekuracyjny linowy, instalacja ogrzewania wraz 
  z promiennikami gazowymi),
 • wykonanie Kontenerów AKPiA (fundamenty(ławy), konstrukcja stalowa, ściany z płyty warstwowej, połać dachowa z płyt warstwowych, posadzka antyelektrostatyczna z płytek, wentylacja w formie nawiewno-wywiewnej, świetliki dachowe, system asekuracyjny linowy, instalacja ogrzewania wraz z nagrzewnicami gazowymi),
 • Wykonanie fundamentów technologicznych wraz z konstrukcja wsporczą pod technologie gazową i elektryczną,
 • Wykonanie placu manewrowego z kostki wraz z opaskami wokół kontenerów,
 • Wykonanie ogrodzenia placu w postaci paneli z drutem kolczastym + brama dwuskrzydłowa 
  i furtka,
 • Wykonanie dróg dojazdowych z placem manewrowym przy strefie w formie drogi z płyt betonowych prefabrykowanych.

Termin realizacji:  23.05.2016 - 30.03.2017


Kompleksowe wykonanie zagospodarowania terenu w ramach budowy Intermarche w Sulechowie

Inwestor: PKOB WEGNER Sp. z o.o Sp. k. w Trzemesznie
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty ziemne,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie przyłącza gazowego,
 • stabilizacja gruntu cementem,
 • roboty drogowe ( wykonanie podbudów i nawierzchni z kostki betonowej ).

Termin realizacji:  12.05.2016 - 26.05.2017


Remont placu manewrowego w technologii nawierzchni z kostki betonowej na terenie KPMG Kosakowo

Inwestor: Gas Storage Poland Sp. z o.o. w Dębogórzu
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • budowa placu manewrowego i drogi dojazdowej,
 • roboty kanalizacyjne.

Termin realizacji:   02.08.2017 - 20.09.2017


Wykonanie placu wiertni pod otwór Lubień Kujawski A Bis

Inwestor: G-DRILLING S.A. w Warszawie
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  22.09.2016- 10.2017


Budowa hal magazynowych wraz z budynkami socjalnymi nr 1,2 i 3 przy ul. Lotników 12 w Zielonej Górze

wszystkie hale:

Inwestor: Sylwia Kozakiewicz
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie prac ziemne,
 • wykonanie fundamenty,
 • montaż konstrukcji stalowej oraz obudowa hali,
 • wykonanie stropów, ścian, dachu na części socjalnej,
 • wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • wykonanie ścianek działowych oraz tynków na części socjalnej,
 • wykonanie prac elewacyjnych,
 • wykonanie prac sanitarnych,
 • wykonanie prac elektrycznych.

 

Hala 1:

Termin realizacji:  09.08.2016 - 30.06.2017

Hala 2:

Termin realizacji:  09.08.2016 - 30.06.2017

Hala 3:

Termin realizacji:  09.08.2016 - 30.06.2017


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Przeworsk 23

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • droga dojazdowa z płyt betonowych 400 m,
 • budowa placu pod wiertnię 120 x 70 m,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • roboty wykończeniowe,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  08.03.2016 - 28.04.2017r.


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Krobielewko 4K

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 •  wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  10.03.2016 - 24.05.2017

 


Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o. o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz
Generalny wykonawca:  EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres Prac:

 • Budowę kwatery składowiska o powierzchni 29 490 m2
 • Przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej DN 800mm poza obrys kwatery
 • Wykonanie drenażu podfoliowego dla przejęcia wód gruntowych pod dnem kwatery.
 • Wykonanie przepompowni DN 1800mm odprowadzająca wody z drenażu podfoliowego
 • Budowę zbiornika buforowego o pojemności 50m3.
 • Ukształtowanie i zamknięcie istniejącej rynny zaporami ziemnymi, na których wykonane będą drogi.
 • Uszczelnienie dna i skarp kwatery składowiska (mineralne i syntetyczne). Uszczelnienie mineralne stanowi0,5m warstwa iłów, a izolację syntetyczną stanowi geomembrana z PEHD o grub. 2,0 mm gładka GSE HD na dnie, obustronnie strukturowana na skarpach. Ochronę stanowić będzie mata Bentomat PM 2400, a na macie warstwa drenażowo-ochronna o grubości 0,5 m z piasków gruboziarnistych, materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji większym niż 1x 10-4 m/s.
 • Wykonanie drenażu odcieków w postaci perforowanych rur drenarskich DN 300mm z PEHD ułożonych w obsypce ze żwiru o granulacji 16/32mm.
 • Wykonanie 3 szczelnych, zamkniętych zbiorników na odcieki o pojemności 49m3 każdy
 • Budowa rowu opaskowego zabezpieczającego kwaterę przed napływem wód gruntowych wraz z osadnikiem szlamu o pojemności 5,0m3 i w separatorem koalescencyjnym o wydajności 15 l/s.
 • Budowa studni gazowych w ilości 9 sztuk
 • Budowa ogrodzenia w części pełnego betonowego oraz z siatki ogrodzeniowej na podmurówce Wykonanie dróg wewnętrznych kwatery i placów manewrowych oraz wykonanie brodzika dezynfekcyjnego
 • Wykonanie zakresu rzeczowego części elektrycznej, drogowej i sanitarnej.
 • Wykonanie zakresu dotyczącego strefy izolacyjnej wg projektu zieleni


Termin realizacji:  29.09.2014  -31.05.2017r.