Zawijający :  Miasto Zielona Góra

Generalny Wykonawca : Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • Przywrócenie historycznej kompozycji parku polegającej na usunięciu samosiewów drzew, pielęgnację arborystyczną zabytkowego drzewostanu parkowego, odtworzenie łąk parkowych i nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie ozdobnych rabat przy fontannach parkowych, rekompozycję alei lipowej oraz odtworzenie osi widokowych,
 • Budowę ścieżek i dróg parkowych o nawierzchni mineralnej,
 • Wyposażenie parku w obiekty małej architektury 
 • Nowe nasadzenia zieleni i ich pielęgnację, zakładanie trawników,
 • Remont i rozbudowę budynku oranżerii ze zmianą funkcji na wystawienniczą z małą gastronomią wraz budową trejaża przy budynku oranżerii,
 • Zagospodarowanie placu przed pałacem i oranżerią – w tym m.in.:
 • remont fontann parkowych, zachowanie ich jako fontann suchych,
 • wykonanie i pielęgnacja ozdobnych rabat przy fontannach parkowych,
 • budowę repliki sarkofagu rzymskiego na placu przed oranżerią,
 • Budowę budynku informacji turystycznej wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i autobusów,
 • Budowa budynku zaplecza gospodarczego, ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół budynku
 • Budowa Altany różanej na wzgórzu widokowym wraz z iluminacją i ścieżką,
 • Odtworzenie systemu wodnego parku w oparciu o ciek wodny – Dłubnia: renowacja koryta rzeczki Dłubnia, odbudowa zastawki piętrzącej, stawu parkowego z wyspą, odbudowa 4 mostków parkowych przy stawie,

Termin realizacji: listopad 2018 – październik 2020
 


Zamawiający: Gmina Międzyrzecz


Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:
•    Budowę nowej i przebudowę istniejącej jezdni polegającą na wymianie nawierzchni i zmianie jej szerokości,
•    Budowę chodników,
•    Budowę zatok postojowych,
•    Budowę nowych zjazdów i przebudowę istniejących (indywidualnych i publicznych),
•    Wykonanie terenów zielonych,
•    Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i wylotem wód opadowych,
•    Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED,
•    Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z geodezyjnymi pomiarami wykonanych elementów robót


Termin realizacji: luty 2020 – listopad 2020
 

Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"

Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej wzdłuż projektowanej drogi do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli
 

Zawijający : Gmina Nowa Sól - Miasto

Generalny Wykonawca : Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:
•    budowa dróg o nawierzchnia mineralno-asfaltowej o dł. 0,9 km, 
•    budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
•    przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią,
•    budowę oświetlenia drogowego ,
•    budowy sieci wodociągowej,
•    budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
•    budowę studni spustowych;
•    przebudowę kolizji z siecią elektroenergetyczną SN i WN.
•    wykonanie przepustów pod drogą,
•    wykonanie przepustu skrzynkowego,

Termin realizacji: listopad 2019 – październik 2020