Park Miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie

Zamawijający : Gmina Świebodzin
Generalny Wykonawca : Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • Roboty ziemne (wykopy, nasypy, markoniwelacja, wymiana i wzmocnienie gruntu, roboty hydrotechniczne) ok. 33.658 m3,
 • budowa ciągów komunikacyjnych  o pow. 10 655 m2 :
 • budowa trapów, pomostów – 480 m2 ,
 • budowa mostu pieszego nad stawem o rozpiętości 7,5m,
 • budowa przepustów pod drogami ,
 • odbudowa oraz przebudowa rowów melioracyjnych,
 • budowa czaszy stawu i umocnienie skarp wraz z obiektami układu technologicznego ( w tym fontanna pływająca) i ujęcia wody ze Strugi Świebodzińskiej o powierzchni – ok. 3111 m2,
 • budowa strumyka, kaskady oraz odprowadzenia wody do rowu melioracyjnego,
 • budowa szaletu publicznego parterowego w technologii tradycyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi o kubaturze 148, 2 m3,
 • budowa trejażu równoległego do ściany wejściowej szaletu publicznego o wys. 3,8m,
 • budowa placu zabaw z ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną o pow. 525 m2,
 • budowa siłowni plenerowej o pow. – 195,5 m2,
 • budowa sieci wod-kan na potrzeby szaletu publicznego o dł. 110 m i 175m,
 • budowa sieci elektroenergetycznej NN o łącznej długości ok. 3219 mb ,
 • budowa kompletnego systemu zasilającego pompownię do ujęcia wody i pompowni cyrkulacyjnej,
 • system oświetlenia terenu ( dla 216 punktów oświetleniowych),
 • budowa kanalizacji teletechnicznej oraz monitoringu wizyjnego (30 kamer) ,
 • montaż elementów małej architektury- ławki, siedziska, kosze na odpadki, stojaki na rowery,
 • ułożenie koszy gabionowych – 230 mb,
 • wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej, średniej i niskiej wraz z pielęgnacją o pow. blisko 7,5ha w tym 750 nasadzeń drzew i blisko 60 tyś m2 trawników,
 • wykonanie drenażu oraz systemu nawadniania powierzchni terenów zielonych wraz z ujęciem wody,
 • rekultywacja istniejących terenów zielonych o pow. ok. 3,4 ha,

Termin realizacji: listopad 2018 – październik 2021