Klauzula informacyjna – kontrahenci.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Exalo Drilling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile, pl. Staszica 9, 64-920 Piła, zwana dalej „Administratorem”.

2. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres podany powyżej lub wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres email: iod@exalo.pl lub telefonując na nr (+48) 607 449 872.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacja obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego na prowadzeniu rachunkowości i rozliczeń podatkowych wynikających z ustawy ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości;
  • archiwizacja (w celu dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenie windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające oraz przez okres niezbędny do prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych.

5. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora:

  • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
  • podmioty świadczące obsługę prawniczą;
  • podmioty realizujące usługi z zakresu opieki zdrowotnej i ubezpieczeń. 

6. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia ich przetwarzani, przenoszenia danych.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.