OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG

dokonywanych przez Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (zwane dalej „Warunkami“) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1740, z późn. zm.). Niniejsze Warunki znajdują zastosowanie do zamówień i zakupu wszelkich towarów i usług przez Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze (zwanej dalej: „Zamawiającym”). Ilekroć w treści Warunków jest mowa o towarach, rozumie się przez to także odpowiednio usługi. Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich zamówień (umów) sprzedaży i dostawy (w dalszej części „Zamówienie”) zawieranych z Dostawcą i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Zamawiającym jako Kupującym i Dostawcą, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione. Odmiennie od niniejszych, ogólne warunki sprzedaży lub dostaw stosowane ewentualnie przez Dostawcę, których zastosowanie zostaje niniejszym wyłączone, nie mają mocy wiążącej.


1.2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia umowy zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego. Za formę, równoważną formie pisemnej uważa się także potwierdzenie, w postaci zeskanowanego dokumentu, wysłane pocztą elektroniczną.


1.3. Postanowień niniejszych Warunków nie stosuje się gdy Sprzedawcą jest osoba fizyczna, która zbywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.


1.4. Dostawcy realizujący zlecenia na rzecz Zamawiającego, wpisani do Bazy kontrahentów podlegają okresowej ocenie.

 

2. Przedmiot Zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów lub świadczenie usług zamówionych przez Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze.


2.2. Zamawiany towar nie może mieć śladów używania oraz innych wad, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone w zamówieniu.


2.3. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie ustalonymi warunkami i specyfikacją (ilość, gatunek, termin dostawy/odbioru, norma, cena, atest).


2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z Zamówieniem.


2.5. Wszelkie zmiany specyfikacji Zamówienia mogą zostać wprowadzone po uprzedniej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.


2.6. Dostawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, bądź w formie pisemnej, bądź faksem lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na podstawie ważnego dokumentu pełnomocnictwa lub zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w rejestrze KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, uważa się za zaakceptowanie Ogólnych Warunków Zakupów stosowanych przez Zamawiającego i potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.


2.7. W przypadku braku otrzymania Potwierdzenia Zamówienia w terminie 2 dni roboczych od daty dostarczenia Zamówienia (w tym elektronicznie), Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu.

 

3. Warunki i termin dostawy

3.1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany towar w terminie określonym w Zamówieniu. W braku odmiennych, pisemnych, wyraźnych uzgodnień Stron, dostawa następuje na koszt i ryzyko Dostawcy.


3.2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Zamówienia przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru odstąpić od jego wykonania w całości lub części lub obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.


3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w wypadku gdy ewentualna szkoda spowodowana opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu Zamówienia przekroczy wysokość kary umownej, a także w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od realizacji Zamówienia przyjętego do realizacji.


3.4. W przypadku wykrycia niedoboru lub wad towaru (w postaci materiałów, urządzeń lub sprzętu) po jego rozładunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia towaru do dyspozycji Dostawcy. W takim przypadku odbiór towaru pozostawionego do dyspozycji przez Dostawcę powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, pod rygorem obciążenia Dostawcy kosztami składowania i przeładunków. Wydanie towaru nastąpi po pokryciu przez Dostawcę kosztów transportu, za/-rozładunku i kosztów składowania, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT. Dostawca nie ma prawa w takim przypadku do wystawienia faktury za dostarczony towar, który traktowany jest jak towar w depozycie. Postanowienia pkt. 3.3 stosuje się odpowiednio.


3.5. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Dostawcę okoliczności, które uniemożliwiają Dostawcy prawidłową realizację Zamówienia, Dostawca ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o pojawieniu się lub ustąpieniu takich okoliczności. W takim przypadku Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części. Dostawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

4. Warunki płatności

4.1. Termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem doręczenia wraz z fakturą atestów, świadectw jakościowych i innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w wyspecyfikowanej przez Zamawiającego formie. W razie niespełnienia powyższego warunku termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia ostatniego z dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim.


4.2. W przypadku ustalenia cen w walucie obcej, ceny te zostaną przeliczone na PLN według kursu średniego tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.


4.3. Faktury z zastrzeżeniem prawa własności nie będą honorowane przez Zamawiającego. Bieg terminu płatności będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, bez zastrzeżenia prawa własności, pkt. 4.1 stosuje się odpowiednio.


4.4. Podstawą wystawienia faktur z tytułu realizacji zamówienia jest protokół odbioru towaru podpisany przez Dostawcę i Zamawiającego.


4.5. W przypadku nie określenia terminu płatności w zamówieniu termin ten wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej Faktury VAT, z uwzględnieniem postanowień punktu 4.1. niniejszego ustępu.

 

5. Jakość

5.1. Dostawca gwarantuje, że zamawiany towar spełnia wymogi Zamawiającego określone w zamówieniu i załącznikach do zamówienia, a w przypadku materiałów, urządzeń i sprzętu, posiada znak CE lub inny znak wymagany przez obowiązujące ustawodawstwo, pozwalający na wprowadzenie towaru do obrotu na rynek Unii Europejskiej.


5.2. Dostawca towaru jest zobowiązany do udostępnienia całej dokumentacji technicznej towaru na żądanie Zamawiającego.


5.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji na towar, który nie spełnia warunków zamówienia pod względem ilościowym lub jakościowym, a Dostawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonej reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na reklamację w podanym terminie, uznaje się reklamację za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego. W przypadku podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni. Po tym terminie, nierozpatrzoną reklamację Strony uznają za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego.

 

6. Gwarancja

6.1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości za wady dostarczonych towarów na okres każdorazowo wskazany w zapytaniu ofertowym i zamówieniu, licząc od daty odbioru Inwestycji (tj. zadania, na potrzeby którego został zakupiony towar), przez inwestora zewnętrznego.


6.2. Bieg terminu uprawnień z gwarancji jakości za wady rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu danego zamówienia przez Zamawiającego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.3 poniżej.


6.3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.


6.4. Gwarancja obejmuje, według uznania Zamawiającego, prawo do żądania usunięcia wady towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, Dostawca zobowiązany jest do odbioru wadliwego towaru od Zamawiającego oraz do dostarczenia towaru wolnego od wad. Dostawca wyda Zamawiającemu wraz z towarem kartę gwarancyjną potwierdzającą jego uprawnienia.


6.5. W przypadku gdy Dostawca w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie nie usunie wad dostarczonych towarów, Zamawiający może zlecić osobom trzecim usunięcie wad towarów na koszt Dostawcy.


6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności za towary w stosunku, do których dochodzi roszczeń wymienionych w ust. 6.4, 6. 5.


6.7. Strony dopuszczają możliwość zatrzymania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, w szczególności, wysokość sposób wniesienia, warunki zwolnienia, zostaną ustalone

Zamawiającemu przysługuje prawo rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem, że strony dopuszczają możliwość rozszerzenia odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi.

 

7. Rękojmia

Zamawiającemu przysługuje prawo rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem, że strony dopuszczają możliwość rozszerzenia odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi.

 

8. Warunki dodatkowe

8.1. Dostawca zobowiązany jest bezwzględnie do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze.


8.2. Wszelkie należności i ewentualne wierzytelności Dostawcy wynikające z Zamówienia nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek czynności prawnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.


8.3. Wszelkie spory, które mogą powstać między stronami umowy, w związku z realizacją Zamówienia powinny być rozstrzygane w sposób polubowny. Spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Oddziału Zamawiającego.


8.4. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji dotyczących realizacji Zamówienia.


8.5. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów są integralną częścią Zamówienia.


8.6. Pozostałe warunki handlowe nie ujęte w niniejszym dokumencie reguluje Kodeks Cywilny.

 

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający.


9.2. Dostawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu realizacji wykonania dostawy towarów lub usług zamówionych przez Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze.


9.3. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.


9.4. Dostawca, zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych, wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym upoważnić wszystkie osoby biorące udział w wykonaniu przedmiotu umowy do przetwarzania danych osobowych i zobowiązać je do zachowania poufności.


9.5. Dostawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Dostawcę powierzonych danych osobowych.


9.6. Podpowierzenie przez Dostawcę danych Zamawiającego innemu podmiotowi może się odbyć tylko za wiedzą i pisemną zgodą Zamawiającego. Odpowiedzialność za działania i zaniechania tego podmiotu w zakresie ochrony podpowierzonych danych osobowych względem Zamawiającego, ponosi Dostawca.