W celu zachowania zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zaktualizowaliśmy „Politykę prywatności”. Aktualizacja ma na celu dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze strony Internetowej Spółki Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile zwanej dalej „Spółką” lub ,,Administratorem” oraz przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane i jakie w związku z tym macie Państwo prawa.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zaktualizowaną „Polityką prywatności”, w której opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych subskrybentów newslettera i osób kontaktujących się ze Spółką za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego oraz wykorzystania plików „cookies”.

I. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, pl. Staszica 9, 64-920 Piła, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428139.
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem na powyższy adres, lub wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres email: iod@exalo.pl lub telefonując na nr (+48) 607 449 872.
 3. Dostęp do danych osobowych, subskrybentów newslettera i osób kontaktujących się za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego mają jedynie osoby uprawnione przez Administratora i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do skutecznej i satysfakcjonującej obsługi osób.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe tylko w zakresie, w jakim podane są w formularzach („Formularz kontaktowy, „Newsletter”). Podanie danych osobowych w „Formularzu kontaktowym” oznaczonych gwiazdką, jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  a) dane przekazywane w „Formularzu kontaktowym” – dane są przetwarzane przez Administratora w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi z nim korespondencji w zakresie określonym w formularzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda nadawcy informacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) dane przekazywane w „Formularzu newslettera” – dane są przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania drogą elektroniczną subskrybentom newslettera powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe, reklamowe i promujące Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda nadawcy informacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   
 6. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe tylko w okresie współpracy z określonym Użytkownikiem do czasu wycofania przez niego udzielonej zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Administrator nie będzie przekazywał, sprzedawał danych, jak również nie będzie się nimi wymieniał w jakichkolwiek celach, także marketingowych z innymi podmiotami. Dane mogą być przekazywane jedynie „Zaufanym Partnerom”, czyli firmom zewnętrznym działających na zlecenie Administratora między innymi dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) są używane tylko do świadczenia usług związanych z obsługą strony internetowej. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy i zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Ponadto Administrator może udostępnić dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 8. Prawa osób, których dane przetwarza Administrator:
  a) prawo dostępu do danych – osoba , której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do dostępu do nich, w tym uzyskania kopii danych;
  b) prawo do sprostowania danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania (poprawienia) dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także do uzupełnienia niekompletnych danych;
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe w przypadku gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art.6 ust 1 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez aktywowanie linków, które znajdują się na końcu korespondencji i brzmią:
  - w przypadku „Formularza kontaktowego” – „Jeżeli nie chcesz korespondować – WYPISZ SIĘ”;
  - w przypadku „Formularza newslettera” – „Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości tego typu - WYPISZ SIĘ”;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
  f) prawo do wniesienia skargi - osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO) w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jej danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.
 10.  Niniejsza „Polityka prywatności” jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

II. Pliki cookies.

Pliki cookies - co to jest?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe. Pozwalają one zapamiętać informacje przesyłane pomiędzy stroną WWW a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych formularzy i ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej. Odpowiednio skonfigurowane pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył.

Dlaczego nasza witryna korzysta z plików cookies?

Dzięki plikom cookies użytkownik może dostosować przeglądane strony do swoich potrzeb. Cookies umożliwiają odróżnienie osób odwiedzających stronę i wyświetlenie treści przeznaczonych dla konkretnych użytkowników. Dzięki nim do użytkownika trafiają w pełni spersonalizowane treści. Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach cookies nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych czy zapisywaniem innych poufnych informacji.

Z jakich plików cookies może korzystać serwis www.diament-budownictwo.pl?

W ramach serwisu możliwe jest wykorzystywanie trzech rodzajów cookies. Cookies sesji (cookies tymczasowe) to pliki generowane podczas przeglądania stron serwisu, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Cookies trwałe podczas odwiedzin strony zostają zapisane na urządzeniu, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane. Cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają natomiast optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Jak modyfikować ustawienia cookies?

Mechanizm zapisywania i wysyłania plików cookies zależny jest od konfiguracji przeglądarki zainstalowanej na wykorzystywanym do przeglądania Internetu urządzeniu. Automatyczną obsługę cookies można zablokować w ustawieniach każdej przeglądarki, jednak może to spowodować ograniczenia związane z korzystaniem z strony internetowej  www.diament-budownictwo.pl.